Home

Demens bo hemma

17 tips för att kunna bo kvar hemma med demenssjukdom

17 tips för att kunna bo kvar hemma med demenssjukdom. Nyheter Varje år får cirka 25 000 svenskar en demensdiagnos. De allra flesta vill och kan bo kvar hemma i många år, men får till slut svårare att orientera sig. Här är inredningstipsen som kan underlätta vardagen Bor hemma med demens. 2021-10-18; De flesta personer med demens som bor hemma har flera ouppfyllda hälso- och välfärdsbehov. Vilket antal som helst kan äventyra deras förmåga att stanna hemma så länge de önskar, föreslår ny Johns Hopkins-forskning. annons Förr eller senare kommer den dagen då personen med demens måste flytta in på ett särskilt boende för resten av sitt liv. Den anhörige måste återigen genomgå en förändring på grund av demenssjukdomen. Man måste acceptera det ofrånkomliga att en period i livet är slut för alltid

Personer med demens var mer beroende av närheten till personalen i de gemensamma utrymmena på boenden som i det här fallet omfattades av renoveringen. I vissa fall kräver ny- och ombyggnationer att vårdtagare och vårdpersonal flyttas Äldre med demens som bor hemma riskerar att bli undernärda. För personer med demenssjukdom kan svårigheter som att inhandla, tillaga och äta mat uppstå. Samtidigt finns det aktiviteter kring måltiden som personerna kan utföra och dessa bör bevaras så länge som möjligt

De som kan bo kvar hemma tillsammans med en anhörig eller närstående kan på dagtid delta i på aktiviteter på dagcenter. Andra flyttar till gruppboende för demenssjuka i slutet av den här fasen. Den medelsvåra fasen varar oftast under två till fem år. Tredje fasen - svår demens. Under tredje fasen förvärras samtliga symtom Dessutom poängterar hon att det för personer med demens är bra att bo kvar hemma så länge det går för att demensen inte ska försvåras, och att det politiska beslutet i kommunen är att. Om anhöriga inte kan (inte längre) tillhandahålla allvård för en demenspatient och 24-timmarsvård inte kan finansieras, är boende på ett vårdhem eller alternativa boendeformer (såsom delat boende med demens) ett alternativ Hemma hos föräldrarna bor hon eller han i ett hushåll med fyra personer i en lägenhet på fyra rum och kök. Den egna bostaden är på två rum och kök. Utgifter som semester samt hälso- och sjukvård och sparande finns inte med. Tabeller med kostnadsberäkningar för att flytta hemifrån eller bo hemma. Källa: Koll på pengarna 2021

Alzheimers, Alzheimers sjukdom, Carina Wattmo, Demens, Kolinesterashämmare. Bättre behandlad Alzheimers sjukdom kan öka tiden att bo hemma. Personer med Alzheimers sjukdom kommer ofta att med tiden behöva flytta till särskilt boende för att få vård och omsorg Sjuksköterskor inom kommun och landsting möter ofta äldre personer med demens som bor kvar i sitt ordinära boende. En del av de äldre personer som är sjuka är beroende av hemtjänst eller anhöriga för att klara sin vardag (Gens & Wånell 2013; Larsson 2006). Kvarboendeprincipen har lett till att fler äldre som har demens bor kvar i hemmet Socialtjänsten är nu inblandad och är oroliga för Bettys trygghet i hemmet. Betty har en bror som bor nära och hjälper henne när han kan, men även han är äldre och har hälsoproblem. Hennes dotter bor allt för långt bort för att kunna komma och hjälpa sin mor om hon behöver det. När Betty frågades om sina promenader kom hon inte ihåg dem, och blev väldigt upprörd och känslosam Nedsatt kognitiv förmåga ökar risken för undernäring bland hemmaboende äldre personer. För personer med demenssjukdom kan svårigheter som att inhandla, tillaga och äta mat uppstå.

Bor hemma med demens - Vetenskap nyheter 202

  1. Då bor du några veckor i något av kommunens boende och några veckor hemma, det kallas växelboende eller växelvård. Det kan variera från kommun till kommun hur vanligt det är med växelboende. Personal från hemtjänsten kan också vara med dig hemma om dina närstående är borta under en period, och du inte kan vara ensam
  2. möjlighet att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Detta gäller även personer med demenssjukdom. Även om det inte direkt i forskningen framkommit att personer med demens klarar av ADL-aktiviteter bättre i sin hemmiljö, så tyder mycket på att välkända föremål, rum och vanor liksom automatiserade procedu
  3. Demens är en benämning på flera olika sjukdomstillstånd i hjärnan. I symtombilden ingår som inte klarade av att bo kvar i det egna hemmet utvecklades gruppbostäder (ibid.). Den 1 januari 1992 genomfördes den så kallade Ädelreformen i Sverige. Syftet me
  4. psykosmedel än andra och den skillnaden har också ökat något, säger Vera Gustafsson. Fler än hälften av de som har en demenssjukdom bor hemma och är då hänvisade till hemtjänstens omsorg. Stora brister finns vad gäller tillgång till handledning för hemtjänstpersonalen, som tar hand om många med demenssjukdom

Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och att tolka sin omgivning. Man kan då behöva genomgå en demensutredning som görs av en läkare på din vårdcentral. Är man är sjuk finns det stöd att få. Vänd dig i så fall till Biståndsenheten på kommunen

Sjukdomens åtta faser Demenscentru

2013-06-14 13:41 CEST Äldre med demens som bor hemma riskerar att bli undernärda Nedsatt kognitiv förmåga ökar risken för undernäring bland hemmaboend Min mormor är dement och bor fortfarande hemma. Hon sköter knappt sin hygien eller sin mat. Hon vägrar hemtjänst p.g.a att hon tror att folk tar hennes grejer m.m. Hon har en biståndsbedömare, men det är även svårt för henne att göra besök hemma hos.. Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för biståndsbedömt boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar. Omvårdnadsboende/somatiskt boend Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. När du får svårt att bo kvar hemma. I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men när du behöver med omvårdnad kan du behöva flytta in på ett särskilt boende

Hemkänsla viktigare än hemlikt Demenscentru

  1. nes­funktioner samt att ge avlösning och stöd för anhöriga
  2. Hemma och bo hemtjänst i Sverige AB (Hembo) grundades 2005 och erbjuder hemtjänst samt hushållsnära tjänster i Stockholm stad. Hembo har specialistkompetens inom demensvård och funktionsnedsättningar. Vi har flexibla lösningar och har alltid dialog med hur kunden vill ha sina insatser. Vi har alltid ett trevligt bemötande
  3. ne och koncentration kan man även få svårt med språk och tidsuppfattning samt att oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Symptomen är beroende på var i hjärnan skadan sitter. Förr betraktades demenssjukdom som en oundviklig följd av åldrandet

Äldre med demens som bor hemma riskerar att bli undernärda

Det finns olika typer av stöd du och dina anhöriga kan få hemma om du har demenssjukdom Bor personen på ett demensboende är personalen förhoppningsvis väl medvetna om problemet och tar personangrepp, artister och populära kungligheter m.m. som kan vara igenkännande för personer med demens som ni kan prata om tillsammans.. både när jag var hemma eller på resor biståndsenhet, hemtjänst, särskilt boende, hälsofrämjande- och förebyggandeenhet, hälso- och I vissa fall dröjer kontakten tills situationen i hemmet blivit ohållbar. Skulle dessa situationer kunna förebyggas med bidra till ett mer demens- och äldrevänligt samhälle. Projekt standardiserat insatsförlopp vid. Åtgärder i särskilt boende. Basen i det förebyggande arbetet är flera generella åtgärder avsedda för samtliga boenden på en enhet. Dessa bör alltid kompletteras med individuella åtgärder som grundas på en fallriskutredning för de personer som enligt fallriskvärderingen har visat sig ha förhöjd risk för att falla Bättre behandlad Alzheimers sjukdom kan öka tiden att bo hemma. Läkemedel mot Alzheimers sjukdom förlänger tiden till särskilt boende med 3-8 månader för de patienter som svarar på behandlingen. Det visar resultat från en studie där man för första gången har undersökt sambandet mellan tid till särskilt boende och hur.

Om du har en demenssjukdom och det inte längre fungerar att bo hemma finns det särskilda demensboenden att flytta till. Ett första steg kan vara att bo kortare perioder hemifrån, så kallad avlösningsvistelse. Men det finns också möjlighet att flytta permanent till ett demensboende. För båda alternativen ansöker du om plats hos kommunens biståndshandläggare Vi har boende för dig under 65 år med demenssjukdom. Med hjälp av specialutbildad personal, bland annat Silviasjuksköterskor och Silviasystrar, vill vi ge dig en så bra livskvalitet som möjligt. Gruppboendet består av nio moderna lägenheter i nybyggda lokaler demens bor och vårdas i sitt hem. Hur många vårdar en anhörig* i hemmet? I Sverige är det många, ungefär var femte vuxen, som står för bety­ dande vårdinsatser för sjuka och gamla som bor kvar hemma. I gruppen 45-64 år är det nästan var fjärde svensk. Det betyder att vissa har både ett jobb och en sju Nio av tio som får demensdiagnos bor hemma. Hälsa oktober 2017. De flesta som får en demensdiagnos i Sverige i dag är ungefär 80 år gammal. 90 procent av dem bor hemma i eget boende, majoriteten är kvinnor, och de flesta får sin diagnos i ett tämligen tidigt skede av sjukdomen. - Man klarar sig hyfsat bra själv och har ingen hemtjänst

Hemmet för gamla. Gamla Tyresövägen 349A, Enskededalen. Visa på karta. Kontakt. Välkommen till Hemmet för gamla! Vi skapar en hemlik och trygg miljö för dig som bor hos oss. Du får en god omsorg och en trygg och säker hälso- och sjukvård. Dagarna ska kännas meningsfulla, innehållsrika och behagliga. Visa alla Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Drygt hälften av alla som har en demenssjukdom har Alzheimers sjukdom. Symtomen vid Alzheimers sjukdom utvecklas långsamt Demens. Stimulans och social samvaro är viktigt vid en demenssjukdom. Boende. När det inte fungerar att bo hemma längre finns kommunens vård- och omsorgsboenden. Här är stimulans och socialgemenskap också ett viktigt inslag i verksamheten. Mer information: Boenden

/ Demens, stödinsatser; Undersidor för Kontakt för akut hjälp Kontakt för akut hjälp. Undersidor för Corona, covid-19 Corona, Är ett stöd till anhörigvårdare för att göra det möjligt för den demenssjuke att bo kvar hemma. Kontakta mobila kognitiva teamet (demensteamet) Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad. Anhörig eller närstående Vardagas korttidsboende är en form av äldreboende för dig som behöver en plats under en begränsad tid. Det kan vara för rehabilitering, till exempel efter en sjukhusvistelse då det kan vara svårt att klara sig hemma. Korttidsboende kan också vara som avlastning för närstående eller om du väntar på en permanent plats på ett äldreboende Frågor & svar. Här kan du ställa frågor till Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Frågorna och svaren publiceras för att alla ska kunna ta del. Vi publicerar din fråga med svar så fort vi hinner. Vi avidentifierar frågorna vid publicering så att du som frågeställare kan vara anonym

Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) TER-14280 1 2019-08-16 6 (15) 4.3.1.3 Ångest (innefattar beteendemanifestationer såsom vandrande och frekventa rop) A. SSRI, t.ex. citalopram, eller mirtazapin är förstahandsval vid samtidiga depressiva symptom. B. Bensodiazepinderivat kan användas i akuta situationer och med minne att det. Mat och måltider. Mat är en av livets höjdpunkter och central för livskvaliteten. Det är något vi samlas kring och ser fram emot. På Vardaga vill vi att våra boende ska känna sig som hemma och att måltiderna ska efterlikna de måltider man själv brukade tillaga Sandgatan - dag­verksamhet för demens­sjuka. Här kan du som har en demenssjukdom träffa andra i samma situation och göra något meningsfullt av dagen. På dagverksamheten Sandgatan 1 finns Therese, Monica, Maria och Eva för dig som har en demenssjukdom, bor hemma och vill umgås med andra på dagarna. Här får du sällskap av andra i. Varje boende har ett eget rum med badrum samt tillgång till matsal och gemensamma utrymmen. Måltider och omvårdnad ingår och personal finns tillgänglig dygnet runt. Dessa boenden har platser för dig med demens. Boende - demens

Symptom & sjukdomsfaser vid Alzheimers sjukdom

Du som bor kvar i det egna hemmet och har demenssymtom eller stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till dagverksamhet. Det gäller även dig som är yngre och har demenssymtom. Dagverksamhet kan även beviljas som en form av avlösning för personer som vårdar en närstående. För att få delta i dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut Demensteamet är en del av Kungsbackas kommunala vård och omsorg. Vi som arbetar i Demensteamet har en hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor som har en demenssjukdom. Teamet strävar efter att förstärka de friska egenskaperna hos varje individ. Du kan få hjälp från Demensteamet om: Du har valt kommunal vård och. Dagverksamhet för personer med demens. På Solgläntan i Gemla och på Rosenhill i Bramstorp finns dagverksamhet för personer med demens, som fortfarande bor hemma. Solgläntan vänder sig i första hand till yngre personer med demens. Vi har nya teman för våra aktiviteter varje vecka. Hos oss erbjuder vi bland annat olika former av. Äldreboenden i Ekerö kommun. I Ekerö kommun finns tre äldreboenden (vård- och omsorgsboenden): Ekgården. Söderströmsgården. Kullen. Alla tre boenden har kunskap inom demensvård. Vi arbetar med personcentrerad vård och följer de riktlinjer som finns för demensvård. Här kan du läsa mer om äldreboenden i kommunen Stöd och insatser vid demens. Demenssjuksköterska. Avgifter för vård och omsorg/boendestöd. Hjälpmedel och bostadsanpassning. I Strömstad finns möjligheter att få hjälp i hemmet av Solteamet Dagverksamheten riktar sig till personer som bor i ordinärt boende och har en fastställd demenssjukdom

Särskilt boende innebär att du bor i en lägenhet med eget hyres­kontrakt. I Oxelösunds kommun har vi två särskilda boenden inom äldreomsorgen, Björntorp och Sjötången. På båda äldreboendena finns avdelningar för personer med demenssjukdom. På Björntorp finns avdelningar för korttidsboende. Vi har även ett trygghetsboende. Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tänka, samt att förstå sin omgivning. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallande kognitiva förmågor som på­verkas negativt. Äve.. eller hon kan bo kvar i det egna hemmet längre. Samtidigt visar DH möjligheter att utveckla vården i syfte att minska risken för fall samt kunna identifiera oro eller liknande. Tidigare studier har i stor utsträckning inriktat sig på personer med demens som bor i ordinärt boend

och sjuka bor kvar i hemmet och anhörigas vårdinsatser i hemmet ökar. Genom att Demens, Upplevelser, Vård i hemmet. Abstract Background: In Sweden there are approximately 160,000 people with dementia. Of these, approximately 8000-9000 people are estimated to be under 65 years old Sjukvård i hemmet. Den som inte klarar att besöka vårdcentralen kan få hjälp hemma. Sjuksköterskeenheten ger sjukvård i hemmet. Gruppboende för personer med demens. Gruppboendet är ett permanent boende med dygnet runt-personal och tillgång till hemsjukvård. Brukarna erbjuds aktiviteter samt vård och omsorg utifrån de egna behoven Många äldre med demens väljer idag att bo kvar i hemmet i stället för att flytta till ett särskilt boende eftersom det är i hemmet man har sin trygga bas. För att tillgodose dessa önskemål har vi på Attendo utvecklat en demensomsorg med särskild inriktning på hemtjänst för personer som vill bo kvar hemma med god livskvalitet Demensboende. I Bromölla kommun finns flera demensenheter. Pärlan, Skeppet och Skutan på Lagunen. Möllan och Kvarnen på Korsvångsgården. Kommunens demenssjuksköterska heter Carina Christensen. Kontakta gärna henne om du har frågor kring åldrande och demens

Ensamma äldre tvingas bo kvar hemma - Nyheter (Ekot

Vårdplanering För Demens: Hemma, Öppenvård, Öppenvård

Demensboende. Värnamo kommun har demensenheter på de flesta äldreboenden i kommunen. För att få en plats där måste personen ifråga ha fått en demensdiagnos. Därefter gör biståndshandläggare och demenssamordnare en individuell bedömning av på vilken typ av enhet personen bäst kan få sitt totala behov av vård och omsorg. Stöd för dig som bor kvar hemma. Den grundläggande inriktningen för äldreomsorgen är att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. En förutsättning för att kunna bo kvar hemma är att du får det stöd och den hjälp du behöver i ditt hem Det nya hemma ingav en känsla av oberoende (för somliga för första gången i livet). För den som blivit bortgift i alltför unga år och sedan som mamma till många barn alltid tvingats efterkomma sin svärmors önskningar, kan det vara en stor upplevelse att under en ålderdom med demens få bli fri på ett nytt sätt Särskilda boenden i kommunen. Målet för oss i Tomelilla kommun är att du ska kunna bo kvar så länge som möjligt i det egna hemmet, även när du behöver stöd och hjälp. När detta av olika skäl inte längre är möjligt kan kommunen erbjuda så kallat särskilt boende. Dessa är till för personer med stora funktionsnedsättningar.

Vårdplanering i hemmet initieras av vårdcentralen då du som är patient inte kan ta dig till vårdcentralen och har ett utökat hälso-och sjukvårds och/eller rehabiliteringsbehov. Vårdcentralen kontaktar då hemsjukvården i kommunen för en vårdplanering som kan leda till en inskrivning i hemsjukvården. Det görs en bedömning av ditt. Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som kan drabba hjärnans funktioner och medföra psykiska, Behöver du ansöka om till exempel hemtjänst, avlösning i hemmet, boende eller möjlighet att få delta i dagverksamhet riktad till personer med demenssjukdom? Då ska du vända dig till socialkontorets biståndshandläggare Anhörigstöd i form av växelvård innebär att din anhörige periodvis bor hemma och periodvis i tillfälligt vårdboende. Växelvårdsplatsen innebär en möblerad plats på vårdboende. Växelvårdsperioden kan vara 1 vecka/månad eller 2 veckor/månad. De flesta växelvårdsplatser finns på Åleryds vårdboende Hjälp i hemmet. Insatser från hemvården ges för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Hjälp i hemmet (benämns hemvård i Skövde kommun) ges till människor som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen

Äldreboende - Kompetenta Omsorg Skåne ABÄr du där, pappa? – Sesong 1 Episode 1Stöd vid demens

demens_hemma. oktober 2017. De flesta med demens vårdas i hemmet. Vården i dag är ganska bra på att identifiera personer med demenssjukdom. Mest lästa : Så enkelt bygger du en fågelholk Kuriosa februari 2017. Pensionsångest avsnitt 7. Demensförbundet Lundagatan 42 A • 5 tr, 117 27 • Stockholm Telefon kansli: 08-658 99 20 Telefonrådgivning för medlemmar: 0485-375 75 Organisationsnr: 802011-291

Flytta hemifrån eller bo kvar hemma Konsumentverke

Demens omfattar ett mycket stort spann av kognitiva störningar. En praktisk indelning är: Mild demenssjukdom: Personen klarar de flesta av vardagens aktiviteter men behöver hjälp i mer komplicerad e situationer. Måttlig deme nssjukdom: Personen klarar oftast eget boende med stöd men behöver hjälp med vissa dagliga aktiviteter Äldre med demens som bor hemma riskerar att bli undernärda - forskning.s Bo hemma med livskvaliteten. Av En Sueco mars 28, 2021 Dela. Dela på facebook. Dela på twitter. Dela på pinterest. Dela på email. SpanienProffsen.com - gör det enklare och tryggare att leva och bo i Spanien. Läs nästa. Jette Dohm Kristiansen från Dania Care, har haft mycket att göra de senaste 12 månaderna Särskilt Boende, DEMENS OCH SOMATIK - bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen Nedanstående information gäller vid utredning enligt 11 kap 1 § SoL vid ansökan om tillgodoses i det egna hemmet skall det finnas möjlighet att flytta till en särskild boende-form

Kalabalik på hemmet - om bemötande vid demens. Beskrivning: Mandus Karlsson, en 76-årig före detta officer inom det militära, vaknar en morgon i sin säng med huvudet fullt av frågor: Vem är jag? Vad gör jag här? Vad är det för ett uppdrag jag ska utföra? Mandus bor på ett vanligt äldreboende, någonstans i Sverige Syfte. Avsikten med SBU-projektet om demenssjukdomar är att med utgångspunkt från systematisk sökning och granskning av publicerad vetenskaplig litteratur fastställa kunskapsläget avseende demenssjukdomar i vidare bemärkelse: förekomst av demens, riskfaktorer för utveckling av demenssjukdom, utredningar av demenssjukdom, omvårdnad, etiska överväganden, språk och kultur (etnicitet. Stiftelsen Silviahemmet Box 142 178 02 Drottningholm. telefon 08-759 00 71 e-post info@silviahemmet.s Att vuxna barn bor hemma är idag ingen ovanlighet. En tuff bostadsmarknad, framförallt i storstadsområdena, bidrar till fenomenet. Men när är det egentligen rätt att barnen börjar betala för sig hemma, och vilka andra saker kan man förvänta sig av sitt vuxna barn Höga dödstal även bland äldre som bor hemma. Nästan alla nya dödsfall under hösten är personer över 70 år. De flesta har bott hemma. Inte bara personer på äldreboenden drabbas - också personer som bor hemma har en hög dödlighet om de hamnar på sjukhus, enligt en äldreforskare. - Budskapet är att det här är en allvarlig.

Publikationer | DoroHemtjänst | Seniorval

Boende för personer med demenssjukdom. Om din boendesituation inte längre fungerar kan du ansöka om bistånd i form av ett vård- och omsorgsboende med inriktning demens. För att beviljas plats i ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning behöver du ha en demensdiagnos Det här visar att dödligheten i covid-19 är hög - inte bara bland de mest sköra och multisjuka på äldreboenden - utan även bland äldre som bor hemma och som kommer in för vård på. demens forum MB I demens forum Nr 2021 AI kan hitta tidiga tecken på demens SIDAN 15 Dagverksamhet i hemmet blev succé under krisen SIDAN 12 Naken skildring som ger demenssjukdomen ett ansikte SIDAN 6. ANSVARIG UTGIVARE: Pär Rahmström, förbundsordförande särskilt boende av covid-19, enligt Social-styrelsen Mark, 35 år, från Stockholm har ett bra jobb och hade fram tills nyligen planer på att köpa hus med sitt livs kärlek. Drömmen gick i kras när flickvännen fic..

Dagverksamhet | Kävlinge kommun

Villa Fridsbo som drivs av Vardaga är ett nytt äldreboende som ligger i den östra delen av Löddeköpinge. Villa Fridbo rymmer 60 lägenheter fördelade på tre våningsplan. På varje våning finns matsal och ett gemensamt sällskapsrum, men också utrymmen där du kan sitta för dig själv och till exempel läsa en bok eller tidning Demenscentrum är en del av Örebro kommuns demensvård. Vi erbjuder vård- och boendealternativ för personer med demenssjukdom, råd och stöd till anhöriga samt stöd och utbildning för personal och andra grupper som har kontakt med demenssjuka personer. Demenscentrum är känt långt utanför Örebros gränser Äldre missnöjda med att bo kvar hemma NYHET. Publicerad 2013-05-27. En forskare vid KTH har studerat hur äldre ser på sitt boende och sina möjligheter att flytta. På tvärs mot rådande äldrepolitik visar forskningen att både individer och samhället kan vinna på att äldre flyttar tidigare än vad de gör idag Leva & bo / Hemma hos / Kändishem / Victoria Silvstedt: Hemma är väggarna fulla med bilder på mig själv 1 av 3: I Monaco bor man inte för the space, utan för safety och the wheather, säger Victoria Silvstedt, och berättar att lägenheten är så liten att hon har garderoben på terrassen