Home

Resistensbestämning SIR

SIR-systemet har inte ändrats under de senaste decennierna. Den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier implementerar från den 1 januari 2019 en ny definition som även kommer att gälla i Sverige Vid E-test fås därmed förutom SIR tillhörighet också ett värde för minsta koncentration av medlet som förmår att hämma tillväxt av bakterien i fråga. I vissa fall görs resistensbestämning alltid med E-test; för att bestämma känsligheten hos gonokocker mot olika antibiotika och vid relevanta fynd av meningokocker Den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier (EUCAST) implementerade från den 1 januari 2019 en ny SIR-definition som även kommer att gälla i Sverige. Huvudändringen är att I-gruppen (tidigare intermediär) framgent kommer att kallas känslig vid ökad antibiotikaexponering. Om I förekommer i resistensbeskedet behöver inte. Resistensbestämning. Definitioner; SIR-gränser. Ny definition av SIR 2019; Minimiurval för resistensbesked; Minimiurval för resistensövervaknin nordiska metodkommittén för resistensbestämning, (NordicAST, www.nordicast.org) SIR-systemet - definitioner EUCAST ändrade definitionerna av SIR-kategorierna som gäller resistensbestämning av bakterier från 1 januari 2019. På Karolinska Universitetslaboratoriet implementerades förändringarna den 30 april 2019

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändra

Ny definition av SIR-systemet för resistensbestämning av bakterier The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) ändrade definitionerna av SIR-kategorierna från 1 januari 2019. På Karolinska Universitetslaboratoriet implementerades förändringarna den 30 april 2019. Nya definitioner Här finns länkar till aktuella tabeller med SIR-gränser (nordisk och europeisk), samt gamla versioner av tabeller med SIR-gränser och tidigare metodik för resistensbestämning. Här finns också länkar till nationella och internationella organisationer och myndigheter med koppling till antibiotikaområdet

Resistensbestämning - NU-sjukvårde

 1. Vid resistensbestämning anges resultaten i en tregradig skala, SIR-systemet. S (sensitiv, känslig) Bakterien har inga påvisade resistensmekanismer mot preparatet. God behandlingseffekt kan förväntas vid rekommenderad dosering för en specifik infektionstyp. I (intermediär
 2. Resistensbestämning Metodval Diskdiffusion. Härigenom fås också en anpassning till SIR-systemets definitioner för känslighetsgrupper, som bygger på referensmetodens hela spädningssteg. Detta är särskilt viktigt då avläst värde ligger intill ett MIC-gränsvärde.
 3. Resistensbestämning av bakterier associerade med infektioner i centrala nervsystemet Metodval Diskdiffusion. Rekommendationer och tolkningsunderlag för resistensbestämning med lappdiffusionsmetoden har utarbetats av RAF (RAF:s Referens- och Metodbok, Tabell 1)
 4. istration som ger motsvarande serumkoncentration)
 5. b SIR-systemet har inte ändrats under de senaste decennierna. b Den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier implementerar från den 1 januari 2019 en ny definition som även kommer att gälla i Sverige. b Huvudändringen är att I-gruppen (tidigare »intermediär«) framgent komme
 6. Referenslaboratoriet i Kronoberg hanterar bakterier från hela Sverige. Tack vare resultatet från resistensbestämning kan man placera bakterier på en tregradig skala (SIR-skalan) som anger om bakterien är känslig vid normaldosering (S), känslig med ökad dosering (I) eller resistent mot ett preparat (R), vilket är viktigt att veta när man ska välja behandling
 7. resistensbestämning. resistensbestämning, metoder, särskilt inom klinisk bakteriologi, att utröna om bakterier som odlats från en patient går att behandla med aktuella antibiotika. Vanligen bestämmer eller upattar man den lägsta koncentration av medlet som (32 av 226 ord

Ny definition av SIR 2019 - Referensgruppen för

 1. Nytt om resistensbestämning, SIR Ny definition för I i laboratoriernas SIR-system gäller från den 1 januari 2019. Att R står för resistens och S för känslig råder inga tveksamheter om, men vad I egentligen betyder har varit mera tveksamt. Den nya definitionen för I är nu susceptible increased exposure, dvs känslig vid ökad exponering
 2. Den aktuella resistenssituationen för N. gonorrhoeae i Sverige, beskrivning av substratrecept och metodik för resistensbestämning liksom MIC-brytpunkter för SIR-klassifikation beskrivs av referenslaboratoriet och svenska Referensgruppen för antibiotikafrågor - metodgruppen, RAF-M
 3. Resistensbestämning av bakterieiso-laten är utförd med diskdiffusionsme-tod på PDM-medie (AB Biodisk, Stockholm). Klassificiering i känslig (S), intermediärt känslig (I) och resi-stent (R) har utförts enligt SIR-systemet baserat på RAF-Ms artrelaterade bryt-punkter. Bakterieisolat Totalt undersöktes 1993-1994 2 41
 4. Fördelen är att det nya systemet kommer att ge grund för internationella jämförelser av resistensdata, då ett flertal länder i Europa och även globalt har eller kommer att ansluta sig. Även fortsättningsvis kommer resistensbestämningen att baseras på hämningstest med antibiotikadiskar på patientisolatet för fastställande av SIR-resultat (rutinmetod), eller i vissa fall på hämningstest med e-testremsor för fastställande av MIC-värde
 5. imal inhibitory concentration). Kategorierna är

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras . Resistensbestämning, eller mer korrekt antibioti - kakänslighetsbestämning, är en laboratorieunder - sökning där man undersöker vilken koncentration av antibiotika som krävs för att hämma eller avdöda en bakterie SIR •Susceptible, känslig -Hög sannolikhet för terapeutisk effekt •Intermediate, intermediär -Osäker terapeutisk effekt •Resistant, resistent -Låg sannolikhet för terapeutisk effek Förändringen av SIR-systemet sker internationellt och finns även beskriven i Läkartidningen: SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras (Läkartidningen 06/2019) Vid resistensbestämning av bakterier - våga lita på I-gruppen (Läkartidningen 47/2019

SIR-gränser - Referensgruppen för antibiotikafrågo

Resistensbestämning görs primärt med s k lapp-test (disk-diffusion) och SIR (Sensitiv-Intermediär-Resistens) systemet och MIC (Minimal Inhibitory Concentration) med E-test. Svar på preliminär bedömning kan ges via telefon om så önskas. Mikroskopering [ Vid resistensbestämning anges resultaten i en tregradig skala, SIR-systemet. S (sensitiv, känslig) Bakterien har inga påvisade resistensmekanismer mot preparatet. God behandlingseffekt kan förväntas vid rekommenderad dosering för en specifik infektionstyp. I (intermediär SIR-systemet och utmaningar inom resistensbestämning. Antibiotikaresistens Miljöbakterier Naturlig resistens Bärarskap Lindrig infektion VS Patogener/opportunister Förvärvad resistens Kan vara känsliga för alla tre alternativ, men resistensbestämning krävs. 2 Resistensbestämning för varje antibiotikum svaras enligt det så kallade SIR-systemet där S betyder känslig med normal dos, I betyder känslig med hög dos och R betyder resistent. Det går således bra att behandla med ett antibiotikum som svarats ut som I, men en högre dos krävs Förändringen av SIR-systemet sker internationellt och finns även beskriven i Läkartidningen: SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras (Läkartidningen 06/2019) Vid resistensbestämning av bakterier - våga lita på I-gruppen (Läkartidningen 47/2019) Kontakt vid frågor: Kerstin Granlund, kerstin.granlund.

med resistensbestämning av bakterier? SIR-systemet: hur känslig en bakterie är mot antibiotika. Resistens= icke känslig Intermediär= måttlig känslig sensitiv= känslig Ladda ner Spara. Instuderingsfrågor Allmän Bakteriologi. Kurs:allmänn farmakologi (bma201 Resistensbestämning görs även i syfte att övervaka resistensläget. Resistensbestämningen rapporteras som SIR-kategorisering och/eller MIC (minimal inhibitory concentration). Kategorierna är Resistensbestämning. På Folkhälsomyndighetens laboratorium utförs resistensbestämning på alla brucella isolat som kan odlas fram. liksom brytpunkter från EUCAST saknas för Brucella spp så därför utgår för närvarande inga SIR-tolkningar i svaren

Utvärdering av resistensbestämning med diskdiffusionstest från selektiva agarmedier för MRSA, ESBL och VRE i jämförelse med från blodagar SIR-systemet användas som introducerades i Sverige år 1979, där S står för känslig/sensitiv, för penicillin och pneumokocker vid resistensbestämning av kliniska isolat. Sedan flera år tillbaka har EUCAST2 sammanställt, värderat och reviderat brytpunkter för alla tillgängliga antibiotika och mikroorganismer. Resultatet för penicillin och pneumokocker har blivit följande s.k. SIR-gränser bestämning enligt SIR-systemet mot ampicillin, peroralt cefalosporin, nitro-furantoin, trimetoprim, norfloxacin och ciprofloxacin. Referensmetodikens [9] förslag till lägsta kolonital som motive-rar typning och resistensbestämning för urinodlingar följdes och utgör underlag för uppgifterna om bakteriefynd och re-sistensförhållanden SIR-systemet. SIR-systemet, ett schema som används vid rapportering av bakteriers känslighet för. (11 av 78 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in Resistensbestämning antibiotika. Resistensbestämning SIR systemet • Klassificering av bakteriernas känslighet för antibiotika. • Isolering av bakterier kan göras för at EUCAST is a standing committee jointly organized by ESCMID, ECDC and European national breakpoint committees

Resistensbestämning av anaeroba bakterier, MIC Isolat RES; Agar-spädning mg/L SIR S Fenotypisk konfirmation av ESBL Isolat RES CDT, DDST Positiv/ Negativ H, S Fenotypisk konfirmation av ESBL Isolat IMKR Positiv/ Negativ H, SIR-kategorier. Studien visar att SEMST7-panelen kan implementeras för Streptococcus pneumoniae i den kliniska verksamheten på mikrobiologilaboratoriet, Jönköping. Nyckelord: antibiotikaresistens, resistensbestämning, mikrobuljongspädning, Sensititre™, SEMSE7, SEMST

Resistensbestämning. Resistensbestämningen visar bakteriens känslighet för olika antibiotika. Resultaten bedöms med SIR och tolkningen är följande: S = Känslig, sensitiv. Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid dosering rekommenderad för denna typ av infektion Nomenklatur och syntax för enhetlig beskrivning av kliniskt mikrobiologiska mätvärden och observationer. Sjukvårdens behov av standardiserad terminologi för utbyte av bl.a. meddelande mellan olika vårdgivare och laboratorier har lett till att europanormen prENV 1614 Health care informatics - Structure for nomenciature, classification and coding of properties in clinical laboratory. resistensbestämning, Man utför inte en SIR, utan en resistensbestämning, som sedan ger dig en SIR-gradering för detta antibiotikum på denna bakterie. akutfasprotein. Proteiner som produceras i levern vid infektion eller vävnadsskada, och som hämmar inflammation,.

Kliniska Brytpunkter - SIR •Snabb art och resistensbestämning på blododlingar -Blododlingsskåp tillgängliga dygnet runt •Snabb molekylärbiologisk diagnostik 24/7 (Influensa/RSV) •Odlingsdiagnostik 24/7 (KS pilot i dagarna) •Ständig uppdatering av metoder för att snabba på svaren Artbestämning av bakterier Isolat MALDI-TOF H, S Art-/Resistensbestämning Isolat SIR H, S Resistensbestämning Isolat, Blod, Anrikad MRSA-buljong RES; DISK SIR H, S Resistensbestämning, MIC Isolat RES mg/L SIR H, S . 5(15) Komponent System Metod Enhet Nivå/Mätosäkerhet Ort Resistensbestämning, MIC Resistensbestämning innebär att bakteriers förmåga att överleva i närvaro av olika antibiotika testas. Målsättningen med undersökningen är oftast att få en vägledning om vilket eller vilka antibiotika som kan ha effekt mot en bakterieinfektion. -Vårdpersonalen tar ett prov från patienten och skickar med en remiss till ett labb § Förstå SIR-systemet och principerna för att fastställa SIR-gränser § Få kännedom om nya preparat som registrats under de senaste två åren och deras möjliga plats i terapin § Förstå utmaningarna vid resistensbestämning av några av de nya antibiotikapreparate

Resistensbestämning TB -Tre metoder •!Absolut koncentration -!Spädningsserie av antibiotika -!MIC-bestämning -!Knöligt, inokulatet påverkar mycket •!Resistens ratio -!MIC isolat/MIC för en känd standardstam -!< 2=S, >8=höggradigt R; >2, <8=svårtolkat •!Proportionsmetoden -!<1% av populationen resisten Exempel på hur en resistensbestämning för pseudomonas aeru-ginosa av så kallad vildtyp (det vill säga utan förvärvade resistens-mekanismer) ser ut enligt de gamla och nya SIR-definitionerna. Observera att bakteriens känslighet inte ändrats mellan 2019 och 2020, men att definitionerna - och därmed svaret - har förändrats

Fenotypisk resistensbestämning. BrothDilution. Buljongspädning. Micro BrothDilution. Disk . diffusion. Agar Dilution. Agarspädning. Gardienttestert.ex. Etes SIR-systemet. Gradering av mikroorganiskmens känslighet för antimikrobiella medel. S = Känslig - terapeutisk effekt kan förväntas vid standarddosering. Innan antibiotikabehandling påbörjas tas alltid urinprov för odling och resistensbestämning. Sjukhusförvärvad pneumoni SIR har en hög täckningsgrad och i princip alla intensivvårdsavdelningar i Sverige rapporterar till registret ; COVID-19 i svensk intensivvård - icuregswe . Här finns länkar till aktuella tabeller med SIR-gränser (nordisk och europeisk), samt gamla versioner av tabeller med SIR-gränser och tidigare metodik för resistensbestämning

Kolloidalt silver är silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning. I produkter med kolloidalt silver kan silver till viss del också finnas i form av joner (salter i lösning) • VRE (vancomycin resistenta enterokocker) Resistensbestämning SIR systemet • Klassificering av bakteriernas känslighet för antibiotika Flukloxacillin tabl. 1 g Furadantin tabl. 50 mg njursvikt/hjärtsvikt Sömnstörningar samt agitation/förvirring hos geriatriska patienter Heminevrin kaps. 300 m Flukloxacillin - dosering Amikacin - dosering Övriga dokument Resistensbestämning Definitioner SIR-gränser Ny definition av SIR 2019 Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in. 1 REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET RESISTENSBESTÄMNING Bilaga 2. SIR-gränsvärden av den diskdiffusionsmetoden1,2,3 Diameter av hämningszonen (mm) i lappe

Resistensbestämning - Referensgruppen för antibiotikafrågo

Start studying Bakteriologi (del 3): antibiotika, kliniska aspekter på antibiotika. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Study Antibiotikaresistensbestämning flashcards from fanny asp's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.s Resistensbestämning Bakterier Diskdiffusion enl. EUCAST SIR Örebro Rapid Plasma Reagin (RPR) Serum/plasma Flockningsreaktion Pos/neg, titer Örebro Syfilis (anti-Treponema pallidum) Serum/plasma CLIA ADVIA Centaur XPT Pos/neg Örebro Syfilis (anti.

SIR-systemets I visar känslig bakterie vid ökad

Exempel på hur en resistensbestämning för pseudomonas aeruginosa av så kallad vildtyp (det vill säga utan förvärvade resistensmekanismer) ser ut enligt de gamla och nya SIR-definitionerna. Observera att bakteriens känslighet inte ändrats mellan 2019 och 2020, men att definitionerna - och därmed svaret - har förändrats SIR-systemet används av laboratorierna för att informera om en bakteries känslighet för ett antibiotikapreparat, d.v.s. om ett preparat bedöms kunna fungera vid behandling av en infektion eller om ett annat antibiotikum bör väljas i stället. Den Europeiska referensgruppen för resistensbestämning, EUCAST, implementerade e SIR - nya definitionen Känslig Normaldos Aktuell resistensbestämning: ciprofloxacin är (I), piperacillin-tazobaktam (I), ceftazidim (I), imipenem (I), meropenem (S), tobramycin (S) Bör behandlingen ändras på något vis? Patientfall. Kliniskt verksamma kollegor måste t

Resistensbestämning Klinisk mikrobiologi - NU-sjukvårde

Resistensbestämning av bakterier resistensbestämningar

Förklara resistensbestämning av bakterier, inklusice SIR-systemet och MIC-värde Gradering av mikroorganiskmens känslighet för antimikrobiella medel. S = Känslig - terapeutisk effekt kan förväntas vid standarddoseringI = Intermediär - terapeutisk effekt kan förväntas vid hög dosering.R = Resistent - terapeutisk effekt kan inte förvänta EUCAST is a standing committee jointly organized by ESCMID, ECDC and European national breakpoint committees. EUCAST was formed in 1997. It has been chaired by Ian Phillips (1997 - 2001), Gunnar Kahlmeter (2001 - 2012), Rafael Canton 2012 - 2016) and Christian Giske (2016 - ) Antibiotikaresistens är ett växande problem inom såväl veterinär- som humanmedicin som nationellt och internationellt. Men för veterinärer, djurägare eller djurskötare finns det flera strategier att tillämpa för att minska riskerna för resistensutveckling Den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier (EUCAST) implementerade från den 1 januari 2019 en ny SIR-definition som även kommer gälla inom Sverige. Unilabs kommer att införa förändringen 20 maj. I S/I/R kategoriseringen har I fått ny innebörd: I=känslig vid ökad exponering. Exponerin Resistensbestämning görs när det inte går att förutsäga om en infektionsorsakande bakterie är känslig/resistent mot ett visst antibiotikum. Antibiotikakänslighet testas rutinmässigt för kliniskt relevanta bakteriegrupper för att överblicka resistensläget

Samma stam kontrollerades därefter med resistensbestämning enligt EUCAST (0,9% NaCl, Mueller-Hinton agarplattor). Även dessa zoner mättes och tolkades till SIR enligt RAFs brytpunkter för Pseudomonas. Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk mikrobiologi Anne-Cathrine Eriksdotter Besöksadress: L7:01 Postadress: 171 76 Stockhol Vad är SIR- systemet? Används för resistensbestämning S - Terapeutisk effekt kan förväntas vid standarddosering (sensetiv) I - Terapeutisk effekt kan förväntas vid hög dosering (Intermediär) R - Terapeutisk effekt kan inte förväntas (resistent) Resistensbestämning Bakterier Diskdiffusion enl. EUCAST SIR Örebro Rapid Plasma Reagin (RPR) Serum/plasma Flockningsreaktion Pos/neg, titer Örebro Syfilis (anti-Treponema pallidum) Serum/plasma CLIA ADVIA Centaur XPT Pos/neg Örebro Syfilis (anti-Treponema pallidum

Riskklass 3 bakterier, resistensbestämning*** 3 dagar : 4 990 kr . Francisella tularensis, antikroppspåvisning (IgG och IgM ELISA) Inom 7 dagar**** 1 165 kr framtagna i gemensamma EU-projekt och som appliceras för kategorisering i SIR samt att MIC -värdet svaras ut Ny definition av I-gruppen vid resistensbestämning. Från och med 2019 gäller en ny definition av I-gruppen i SIR-systemet som används för klassificering av bakteriers känslighet för antibiotika. Den nya definitionen innebär att bakterier som klassificeras som I är känsliga för antibiotikan i fråga, men att det krävs e resistensbestämning från blododlingar Sida 1 av 2 Laboratoriemeddelande Klinisk Mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge Datum 2018-05-29 Snabbare och säkrare svar på resistensbestämning från blododlingar En ny metod för snabb resistensbestämning av bakterier från positiva. Resistensbestämning med diskdiffusion Allmänt Indikation/medicinsk bakgrund Bestämning av bakteriestammars känslighet för visst antibiotikum i bakteriologisk I vissa fall anges enbart kategori i SIR-systemet. Tänk pâ att vid ingen växt pa resplattor kan bakterierna kräva blodagar (NAD) och/eller C02

Dosering vid dialys Flukloxacillin - dosering Amikacin - dosering Övriga dokument Resistensbestämning Definitioner SIR-gränser Ny definition av SIR 2019 Doseringstabell normal och högdos Minimiurval för resistensbesked Minimiurval för resistensövervakning Publikatione Five Flower Remedy även kallad Räddningsdroppar, Akutdroppar eller Rescue-remedy gemensamma EU-projekt och som appliceras förkategorisering i SIR samt att MIC-värdet svaras ut. 4. Om 16sRNA-NGS önskas för påvisning av andra smittämnen än Bacillus anthracis kan denna analys utföras som komplement. Avgiften är 1 560 kr (se i Folkhälsomyndighetens prislista). Avgifter enligt avtal 2019- 01-01 Översättningar av ord RESISTENSBESTÄMNING från svenska till engelsk och exempel på användning av RESISTENSBESTÄMNING i en mening med deras översättningar: Endast användas baserat på resistensbestämning Föreläsning om antibiotika och antibiotikaresistens för sjuksköterskor antibiotika och antibiotikaresistens fredag 2019 föreläsare: åsa wilsson kapite

Resistensbestämning vid UVI-diagnostik - Referensmetodik

Resistensbestämning av positiva blododlingar kan idag ske med två olika metoder: * En snabbmetod som tar cirka sex timmar i anspråk och kan användas för ett fåtal arter och ett fåtal antibiotika. * En ordinarie resistensbestämningsmetod som tar cirka 18 timmar och kan användas på alla bakterier och många fler antibiotika Dosering av läkemedel Mitt läkemedel - Dosering av läkemedel till barn. Dosering och dosering av läkemede Mikrobiologisk resistensbestämning Sensitivitet och specificitet Odlingsmedia Bakteriologiska tekniker Metoder Resultats reproducerbarhet Parasitologisk resistensbestämning Kontrastkänslighet Prediktivt värde av tester ROC-kurvanalys Testutrustning, diagnostisk Polymeraskedjereaktion Falskt positiva reaktioner Läkemedelsförskrivnin Cefotaxim Verkningsmekanism Cefotaxime Mylan, Pulver till injektionsvätska, lösning 1 . Verkningsmekanism. Den baktericida effekten av cefotaxim är en följd av hämmande av syntesen av bakteriernas cellväggar (då bakterierna växer), vilket beror på hämning av penicillinbindande proteiner (penicillin-binding proteins eller PBP), t ex transpeptidaser Kliniskt viktig antibiotikaresistens Martin Sundqvist Överläkare, Ph. D Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA 16031

Vid resistensbestämning av bakterier - våga lita på I-gruppe

Resistensbestämning med diskdiffusion med tentativ SIR-gräns på S ≥ mm, Rmm. I allmänhet har substansen en bakteriostatisk verkan vid låga koncentrationer och baktericid verkan vid höga koncentrationer. Skall inte användas på katter som lider av epilepsi,. Vad betyder EUCAST? EUCAST står för Europeiska kommittén för antibiotikum resistensbestämning. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Europeiska kommittén för antibiotikum resistensbestämning, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Europeiska kommittén för antibiotikum resistensbestämning på engelska språket Kontrollera 'resistensbestämning' översättningar till spanska. Titta igenom exempel på resistensbestämning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

How to say resistensbestämning in Swedish? Pronunciation of resistensbestämning with 1 audio pronunciation and more for resistensbestämning Rapporten beskriver Sveriges långsiktiga och strukturerade arbete mot antibiotikaresistens, vilket är karaktäriserat av samarbete på lokal, nationell och internationell nivå mellan många. Resistensbestämning görs med kort inkubation på 8 timmar och med standardinkubation (1620 timmar). Resultatet mellan hämningszonerna - från resistensbestämningarna jämförs. Del 2: I studien inkluderas 102 positiva blododlingar med växt av vanligt förekommande bakteriearter för resistensbestämning av bakterier mot antibiotika i Europa. Förutom det svenska systemet, som utveck-lats av Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp RAF-M, fanns det system och tet SIRS (systemic inflammatory response syndrome)

Länkar - Referensgruppen för antibiotikafrågo