Home

Insatser socialtjänsten barn och unga

Barn och unga i socialtjänsten - Socialstyrelse

Socialstyrelsens kunskapsstöd ger socialtjänsten vägledning om insatser för barn 6 - 17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstödet innehåller fem rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda samt vägleder socialtjänsten i processen att matcha individens risker, behov och mottaglighet med ett kunskapsbaserat. Tidiga samordnade insatser betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och.

Utforma öppna insatser. Efter att socialnämnden fattat beslut om en öppen insats för ett barn eller en familj behöver man planera hur insatsen ska genomföras. Utgångspunkten är den analys och bedömning om behov som finns i beslutsunderlaget. Det är viktigt att barnet och vårdnadshavarna är delaktiga när man utformar den öppna. Svar på fråga 2021/22:170 av Maj Karlsson (V) Stöd och insatser inom socialtjänsten för barn och unga och deras familjer. Maj Karlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att öka tillgängligheten till stöd och insatser inom socialtjänsten för barn och unga och deras familjer i syfte att tidigt motverka risken för en negativ utveckling

Öppna insatser - utforma och följa upp - Kunskapsguide

 1. Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll:• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.• Handläggning och dokumentation av ansöka
 2. I arbetet med handboken har barns och ungas synpunkter på kon-takten med socialtjänsten inhämtats. Socialstyrelsen har pratat med ungdomar vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Björkbacken och Bärby samt med verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga. Dessa verksamheter är Jourhavande kompis i Uppsal
 3. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan. Myndigheter har enligt förvaltningslagen en generell skyldighet att inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter, i den mån det finns resurser
 4. Någon gång i livet kan alla vara i en situation där man behöver stöd och hjälp från någon utomstående. Socialtjänsten kan vara ett sådant stöd. Här kan du läsa om olika typer av stöd som socialtjänsten erbjuder. I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd
 5. Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du stöd för sådant arbete
 6. Socialtjänstens insatser för barn och unga. Senast uppdaterad: 2019-12-17. Här hittar du jämställdhetsstatistik om barn och unga som fått vård utanför hemmet i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU)

För socialtjänsten och hälso- och sjukvården är det viktigt att ha kunskap om ensamkommande barns särskilda behov, och vilket ansvar man har i arbetet med dessa barn. Mer om ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden. Tidiga och samordnade insatser för barn. Vi stödjer en förbättrad samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och. Utredningar och insatser behöver genomföras utifrån ett familjeorienterat arbetssätt så att stödet inriktas på såväl hela familjens, respektive förälders som barnens behov. I utredningar av barn och unga är det viktigt att ställa frågor till föräldrar som syftar till att fånga upp riskfaktorer som missbruk av alkohol, droger.

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos

Här hittar du Socialstyrelsens handbok och filmer om arbetet med att utreda ärenden som rör barn och unga. De är i första hand framtagna för att visas och diskuteras i arbetsgrupper i socialtjänsten, men kan också vara relevanta för yrkesgrupper som kommer i kontakt med socialtjänstens arbete vid behov samordna insatser inom socialtjänsten och med externa verksamheter. Motivationsarbete är ofta centralt och behöver genomsyra arbetet med barn, ungdomar och familjer. Motiverande samtalsstöd kan erbjudas i olika konstellationer växelvis, exempelvis med hela familjen, enskilt med barnet eller ungdomen och enskilt med syskon insatser för barn och unga. Arbetet redovisas kontinuerligt för socialchefer, ordföranden och ledamöter i socialnämnderna samt berörda och intresserade handläggare i länet. Ett antal rap-porter har producerats sedan 2009. Fokus i arbetet är att sammanställa data för aktualiseringar av barn och unga till social socialtjänstens insatser för barn och unga. Arbetet redovisas kontinuerligt för socialchefer, ordföranden och ledamöter i socialnämnderna samt berörda och intresserade handläggare i länet. Ett antal rapporter har producerats sedan 2009. 1 Fokus i arbetet är att inhämta och sammanställa data för aktualiseringar av barn och unga

Stöd och insatser inom socialtjänsten för barn och unga

 1. Tidiga insatser ger även ett mervärde för alla som möter barn och unga i sitt arbete och det är ett effektivt sätt att använda samhällets resurser på. Tidiga insatser inom socialtjänsten 2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby fram och prövade en metod för genomlysning av socialtjänstens ärenden och insatser.
 2. alitet, det så kallade 34-punktsprogrammet
 3. st en långtidsarbetslö
 4. 5.1 Placering av barn och unga 5.1.1 Val av insatser Barnets specifika behov ska tillgodoses av de insatser som beviljas. De barn och unga som är föremål för socialtjänstens interventioner ges samma chanser i livet som andra barn i samhället I första hand ska övervägas om barnet kan placeras hos anhörig eller annan närstående
 5. Skolverket och Socialstyrelsen bedriver sedan 2017 ett utvecklingsarbete som ska förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser
 6. 5 2. Iakttagelser och bedömningar 2.1. Styrning av insatser 2.1.1. Iakttagelser Socialnämnden antog Verksamhetsplan Socialförvaltningen 2020 den 26:e januari 2020. I verksamhetsplanen framgår att det utbredda utanförskapet samt barn och ungas
 7. Stöd till barn och ungdom. Vårdnad, boende, umgänge. Stöd till familjen. Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen Om du vill ta del av någon av dessa verksamheter/insatser, kontakta socialtjänsten

Inom FoU Välfärd, Region Gävleborg, bedrivs projektet Att dokumentera insatser för barn och unga i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter för socialtjänsten i länets kommuner. Syftet med projektet är att förbättra dokumentation och uppföljning inom socialtjänstens barn- och ungdomsarbete Inom FoU Välfärd, Region Gävleborg, bedrivs projektet Att dokumentera insatser för barn och unga i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter för socialtjänsten i länets kommuner. Syftet med projektet är att förbättra dokumentation och uppföljning inom socialtjänstens barn- och ungdomsarbete. Projektet bedriv

Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet TSI (tidiga och samordnade insatser) kan vara en lösning. TSI är lönsamt för samhället då det ger minskat lidande för individen. Målet med det vi gör är att barn och unga ska få samordnat stöd och att det ska vara långsiktigt. Med projekt finns alltid en risk att de drivs av eldsjälar, men vi hoppas att det här ska bli långsiktigt - Socialtjänsten har många olika verktyg och möjligheter att hjälpa barn och familjer. Grunden är frivilliga insatser men det finns även möjlighet att använda tvång Att skydda och hjälpa barn och unga som begår brott eller som på andra sätt far illa är ett av socialtjänstens allra svåraste och mest komplexa uppdrag. Det är också ett faktum att barn och unga, i enskilda fall, inte får rätt hjälp och insatser, trots att socialtjänsten och andra har varit inkopplade

Registret över insatser till barn och unga - Socialstyrelse

Att skapa nya insatser med och för barn och unga inom socialtjänsten. Barn i kontakt med socialtjänsten. Representant från Barnrättsorganisationen Maskrosbarn och Representant från Umeå kommun. Maskrosbarn presenterar ett utvecklingsarbete tillsammans med Umeå kommun där vi vidareutvecklat ungdomars förslag på nya och anpassade insatser jämförelse mellan länet och riket noteras en högre andel barn och unga i länet som blir aktu-ella för insatser inom socialtjänsten. 1 En biståndsinsats som riktas till barnet och dess familj eller ett enskilt barn/ungdom i den unges hemmiljö Socialtjänst. situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld. Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad. Alla människor kan söka hjälp hos socialtjänsten genom att göra en.

Hur kan socialtjänstens insatser hjälpa utsatta barn på

Unga som saknar framtidstro, goda förebilder och inte möter tillräckligt många vuxna som stödjer och tror på deras förmåga riskerar att dras in i gängkriminalitet. Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige, anser att det är hög tid att mobilisera och att konkreta och riktade insatser sätts in för att vända utvecklingen. Barn som inte klarar Fortsätte Arbetsrapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008-2011 Annika Almqvist Per Åsbrin barn och unga får växa upp under trygga förhållanden. Socialnämnden har som skyldighet att tillse att barn, unga och deras familjer vid behov får tillgång till det stöd och det skydd de behöver, och om den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU Nästa publicering: Ingen planerad Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0-20 år

Video: Tidiga och samordnade insatser (TSI) - Kunskapsguide

Exempel på modeller för tidiga samordnade insatser till barn och unga i Stockholms län November 2019 2 presenteras i vår nya artikelserie Exempel på modeller för tidiga och förebyggande insatser till barn och unga. Här kan du läsa om Hamnen i Gustavsberg där barn och unga med föräldrar får stöd vid psykisk ohälsa Betydelsen av att socialtjänsten uppmärksammar, planerar och samverkar kring de placerade barnens hälsa och skolgång kommer också till uttryck i andra bestämmelser. • Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 14 Familj, barn och ungdom Individ- och familjeomsorgen. Socialsekreterarna, som arbetar inom området, utreder och beslutar om hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. Vara familjeteam. Familjebehandlingen erbjuder stöd, rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0-18 år Barn och unga i samverkan, BUS-överenskommelsen 16 Samverkan4.Rådgivning med utbildningsnämnden och biståndsbedömda insatser 1618 Insatser 18 Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser 18 Heldygnsvård 19 Särskilda ungdomshem (§ 12-hem) 19 En5. särskildUtredningsprocessen socialsekreterare utses för barnet eller den unge 2021.

insatser riktade till barn och unga . 2 Innehåll SoL, ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I 5 kap. 1-3 §§ SoL finns särskilda bestämmelse som uttrycker krav på nämndens arbet Individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen handhar insatser gällande barn- och unga i Timrå kommun. När en anmälan gällande barn- och unga inkommer till kommunen hanteras denna av mottagningsenheten som gör förhandsbedömningar och skyddsbedömningar. Om en anmälan är av karaktär och omfattning att beslut om at

grunder och insatser. Detta gör vi för att kunna ge dig/ditt barn rätt stöd, hjälp och tillhandahålla en god och säker vård i ärenden som rör socialtjänsten utredningar och insatser för barn och unga, alltså stöd och skydd för barn som far illa eller är i riskzonen för exempelvis missbruk och kriminalitet Familj, unga och barn. Täby kommun kan hjälpa dig som behöver stöd i ditt föräldraskap och stöd i familjerättsliga frågor. Vi erbjuder även stöd till barn och unga, för personer som är utsatta för våld i nära relationer och personer som är i behov av familjerådgivning Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav ställs på verksamheten. SKR ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande part gentemot andra aktörer för att skapa bra förutsättningar för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer Insatser för barn, unga och familj. Familjehem Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem. Familjestöd Vi utgår från ett systemteoretiskt arbetssätt - männinskan i sitt sammanhang. Fältarna I Oskarshamn finns fältarna som arbetar på. Socialtjänsten i Kävlinge kommun. Socialsekreterarna, som arbetar inom området familj, barn och unga kan ge stöd på olika sätt. Hit kan du vända dig för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Det kan till exempel handla om. barn som är utsatta för våld eller upplever våld i sitt hem

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk . 4 . lag. uppdrag och insatser till barn och unga upp till 21 år, samt dess närstående. Målet ä Skolverket och Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser

Utforma öppna insatser - Kunskapsguide

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län bjuder in dig som arbetar inom kommuner och stadsdelar som vill utveckla arbetet med förebyggande och tidiga insatser till barn och unga. Under förmiddagen kommer du att få veta hur genomlysningen genomförts, vilka resultaten blev och hur socialtjänsten i Hässelby-Vällingby kommer att arbeta vidare med hjälp av det underlag som har tagits fram Uppsala kommun intensifierar nu arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzon för kriminalitet med ett nytt arbetssätt. Arbetet innebär bland annat att en enhet inom socialförvaltningen kommer arbeta särskilt mot barn och ungdomar som bidrar till att skapa social oro eller begår kriminella handlingar. Socialsekreterare kommer också vid behov kunna delta i riktade insatser. insatser för barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningen syftar till att bedöma om insatserna för barn- och unga är ändamålsenlig, samt om det finns en fungerande samverkan kring målgruppen mellan socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) Regeringen har givit Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser (TSI) Forskningen som förändrar praxis i socialtjänsten. Forskning och evidens blir alltmer efterfrågat i socialtjänstens utveckling. SAVRY, TFCO, ILS, IPS - alla dessa förkortningar är exempel på granskade metoder och insatser som håller på att förändra praxis i svensk socialtjänst

Barn och ungdomar har rätt att leva och växa under trygga och goda förhållanden. Ibland behöver barn och ungdomar hjälp i sin livssituation. Ibland behöver föräldrarna eller hela familjen hjälp i sin situation. Socialtjänsten kan erbjuda olika typer av verksamheter och insatser som kan vara till hjälp för dig och din familj - De skolsociala teamen stöttar och hjälper elever med upprepad eller långvarig skolfrånvaro, säger Karolina Hellberg, utredare på socialförvaltningen, Stockholms stad. Teamen består både av personal från skolan och socialtjänsten, vilket ökar möjligheterna att tillgodose elevernas behov och samordna insatser utifrån samma mål Utredningsgruppen består av socialsekreterare som är uppdelade i två team Barnteam som utreder familjer med barn 0-12 år och Ungdomsteam som utreder familjer med ungdomar 13-20 år. Exempel på insatser som utredningsgruppen barn och unga kan besluta om Myndigheter och yrkesverksamma har anmälningsskyldighet. Den som i sitt yrke träffar barn och ungdomar under 18 år, är skyldig att anmäla misstankar om ett barn far illa. Anmälan ska göras till socialtjänsten. Du når oss via vår växel på telefonnummer 0550-884 00. När du gör anmälan är du skyldig att lämna de uppgifter som kan.

Viktigt med hälsofrämjande insatser för barn och unga. SKR ser i huvudsak positivt på betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och Nära vård för barn och unga. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har yttrat sig över betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, (SOU 2021:34) Misstanke om barn som far illa. Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten för råd eller anmälan. Stöd till barn och ungdom. Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp. Vill du göra skillnad för ett barn eller en ungdom Delaktighet och inflytande. Barnkonventionen är lag sedan den 1 januari 2020. Att främja barn och ungas inflytande och delaktighet i samhället är centralt för att uppnå jämlik hälsa. Genom att bland annat arbeta med att systematiskt bemöta, kommunicera med och göra barn och unga delaktiga utifrån deras eget perspektiv och egna. Socialförvaltningen arbetar för att barn och unga som inte har det bra ska få det stöd och skydd de behöver. Arbetet sker i nära samarbete med familjen. Behöver du råd och stöd kring ditt barns utveckling eller konflikter i familjen? Läs om vilka insatser som Tranås kommun erbjuder familjer, barn och ungdomar Insatser enligt Socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde, men ibland måste socialtjänsten utreda barns situation utan att få föräldrarnas godkännande att utreda, planera och följa upp beslutade insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) för barn och unga 0-20 år; att utreda, planera och följa upp beviljade.

barn- och ungdomsvården (S 2014:A) har uppmärksammat inom ramen för sitt uppdrag. Mot denna bakgrund anser regeringen att det finns skäl att initiera ett ut-vecklingsarbete som kan bidra till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför många olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. På dessa sidor hittar du information om dessa verksamheter. Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som kan finnas till en positiv utveckling Socialtjänsten i Ragunda kommun inför uppföljningsplattformen dioevidence™ med modulen uppföljning av insatser Barn och Unga - Vård och Boende (UBU-VB)

Enhet Barn och unga, som är en av sex enheter inom verksamhetsområdet, ansvarar för att ta emot och utreda samt bedöma behov av insatser för barn och unga med stöd av Socialtjänstlagen och Lagen och vård av unga. Nu söker vi en driven socialsekreterare som vill vara med och utveckla detta arbeta tillsammans med oss. Qualification Socialtjänsten har olika typer av insatser som kan möta de olika behov som barn och föräldrar har. Det vanligaste är att ge stöd i öppna former. Ibland riktas insatserna direkt till barn och ungdomar, ibland till föräldrar och ibland till båda parter De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga som ges på grund av funktionshinder ingår inte heller i denna statistik. De senare återfinns i statistikpublikatio-nerna Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 200 het möter barn och unga och deras föräldrar i socialtjänstens öppna verk-samheter. Det är verksamheter som erbjuder en rad olika insatser till barn, unga och familjer, dels som service (utan beslut om bistånd) och dels som bistånd (efter utredning om behov och beslut enligt socialtjänstlagen)

Den kan användas i kommunernas utvecklingsarbete för att främja barn och ungas välfärd. Vägledningen presenterar 20 nyckeltal som beskriver olika aspekter av barn och ungas situation gällande utbildning, fritid, insatser från socialtjänsten och socialt utanförskap. Vägledningen riktar sig till beslutsfattare inom politik.

Barn och unga insatser 2015 | om insatserFöräldragrupp – barn med funktionsvariation — Tranemo KommunStöd och omsorg - StrömstadLVU barn, at your doorstep faster than everSocialtjänsten lvu — anlita sveriges största juristbyråStälla om och lära längs vägen – KvalitetsberättelseEn vägledning för att värdera effekterna av tidiga och