Home

Konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning icrpd

Globalis / Om-FN / Avtal / Menneskerettigheter / Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Senast uppdaterat: 05.05.2015 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD) ska säkra personer med funktionsnedsättning rätten till samma tillgång till alla delar av samhällslivet som alla andra ständigt skydd för personer med funktionsnedsättning, särskilt under väpnad konflikt och vid utländsk ockupation, v) erkänner betydelsen av tillgång för personer med funktionsnedsättning till den fysiska, sociala, ekonomiska och kulturella miljön samt till vård och om

rättigheter för personer med funktionsnedsättning 3.1 Arbetet med konventionen 3.1.1 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning År 1989 initierade Sverige ett arbete inom FN för att få till stånd internationella regler om rätt till delaktighet och jämlikhet för människor med. Om Funktionsrättskonventionen. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. - FN:s konvention om rättigheter för personer med. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006. Sverige är sedan 2009 juridiskt bunden av konventionen. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med.

Konventionen om rättigheter för personer med

Om funktionshinderkonventionen. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. - FN:s konvention om rättigheter för personer med. Internationella konventionen om skydd av gästarbetare och deras familjers rättigheter. Antagen av FN:s generalförsamling den 18 december 1990. Trädde i kraft 1 juli 2003 Ej undertecknad av Sverige På engelska. Internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Antagen av FN:s generalförsamling 13. PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 11 2. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konventionen består av ett förord och 50 artiklar. Cirka hälften av artiklarna innehåller rättigheter. En stor del av artiklarna är så kallade procedurregler. De beskriver praktiska frågor, som hur och när konven Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 13 december 2006. I Sverige antog riksdagen konventionen två år senare den 13 november 2008. Konventionen trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Hittills juli 2020 har 163 stater undertecknat och 182 stater ratificerat konventionen. USA undertecknade konventionen. Du med . funktionsnedsättning får inte utestängas från det allmänna utbildningssystemet på grund av din funktionsnedsättning (artikel 24). Rätt till arbete och sysselsättning . Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på lika villkor som andra (artikel 27). Om du vill veta mer om konventionen, gå in p

3.6 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter CERD Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering ICRPD Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ILO International Labour Organization, Internationell ICESCR Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ICRPD Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning MR Mänskliga rättigheter HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning UPR Universal Periodic Revie

FN:s konvention om rättigheter för personer med

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 Allmänt om Individuella rättigheter- inkluderar EKMR- RF- EU stadgan ____ Individuella rättigheter EKMR, EU-stadgan & RF Det nns många olika skydd för oss som invånare, bl.a. för att skydda våra rättigheter. Detta regleras i Sverige främst genom grundlagarna RF, TF samt YGL men också genom internationella överenskommelser som EU-stadgan och EKMR (Europakonventionen) Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs har du ökad kunskap om konventionens syfte, innehåll, uppbyggnad och användningsområden samt definitionen av funktionsnedsättning respektive funktionshinder

1. Sverige undertecknade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 30 mars 2007. Därefter påbörjades arbetet för att kunna ratificera konventionen. Funktionshindersrörelsen har involverats i samtliga delar av ratificeringsarbetet och anser att samarbetet mellan regeringen oc personer med funktionsnedsättning förfogar över har också beaktats vid valet av medlem-mar till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 4.3 i konventionen anges följande: I utformning och genomförande av lagstiftning oc Dessa fyra är: Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW (ej det fakultativa protokollet om enskild klagorätt), Konventionen om barnets rättigheter, CRC och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ICRPD. Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR.

Många personer med funktionsnedsättning är fattiga och påverkas extra mycket av det. Det är därför viktigt att arbeta för att få bort fattigdomen. Krig Det är viktigt att visa respekt för FNs regler om fred och säkerhet för att personer med funktionsnedsättning ska få skydd när det är krig I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda Förenta Nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Den undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige Webbutbildningen Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen och visar hur konventionen om rättigheter kan användas praktiskt i arbetet nedrande behandling eller bestraffning (CAT) och konventionen om skydd av perso-ner med funktionsnedsättning (ICRPD). En grund för humanitära skäl måste även vara förenlig med dessa konventioner och hur de har tolkats av FN:s övervaknings-kommittéer. Slutligen är vår slutsats att en humanitär grund inte bara måste uppfylla dessa. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning www.regeringen.se KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009. Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38

Om Funktionsrättskonventionen - Funktionsrättsguide

För att säkerställa att detta görs i enlighet med kraven i konventionen och på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, föreskrivs i artikel 33.2 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att konventionsstaterna ska upprätta en mekanism (inklusive en eller flera oberoende mekanismer) för att främja, skydda och övervaka genomförandet av CRPD Sedan 2009 gäller Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Konventionen är vägledande för målet med funktionshinderpolitiken, att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället på jämlika villkor och kunna ta del av sina mänskliga rättigheter Avsnitt 4 av Funktionsrättskonventionen 2021, en uppföljning: Vilka är de personliga rättigheterna i artiklarna 12-20? Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består av ett förord och 50 artiklar. Artiklarna 1-4 beskriver de grundläggande principerna.Artiklarna 5-30 är rättighetsartiklar..

Om mänskliga rättigheter - Kunskapsguide

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006. Konventionen öppna-des för undertecknande den 30 mars 2007 och undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige. Konventionen, som inte i sig skapar några ny om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men ett sådant skydd innefattas i bestämmelsen i den interna-tionella konventionen om medborgerliga och politiska rät-tigheter. Denna bestämmelse gäller framför konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, efterso FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades av Sverige 2007. Artikel 19 handlar om rätten att leva ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen.. Artikel 19 - Rätt att leva självbestämt i samhällsgemenskapen Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som.

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättnin

  1. erade, tyckte länderna i FN att de behövde en särskild konvention
  2. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är relativt ny, men den innehåller inga nya rättigheter. Den bygger på FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, och den förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda
  3. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inflytande på den svenska lagstiftningen för personer som lever med en funktionsnedsättning för att dessa ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Konventionen tar upp åtgärder som är nödvändiga för att säkra rättigheterna för människor med
  4. personer med funktionsnedsättning förfogar över har också beaktats vid valet av medlem-mar till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 4.3 i konventionen anges följande: I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention oc
  5. ering, och att alla ändamålsenliga åtgärder som behövs göras för att säkerställa jämlikhet oc
  6. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Sverige 2009. Konventionen slår bland annat fast att alla har rätt att få uttrycka sin åsikt och att kunna få tillgång till förståelig information
  7. Nedan följer sammanfattningar av viktiga FN-konventioner. Inlägget innehåller dessa: FN konventionen om mänskliga rättigheter. FN konventionen om barns rättigheter. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN konventionen om mänskliga rättigheter 1948 (Urval av Artiklar) Artikel

Den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 och har för närvarande 182 parter. Finland ratificerade konventionen 2016. Parterna sammanträder årligen till ett möte i New York för att diskutera genomförandet av skyldigheterna enligt konventionen och andra aktuella frågor 2008-04-01 10:48 CEST Sverige kan tillträda FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Det var ett historiskt tillfälle när jag undertecknade FN-konventionen om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består av 50 artiklar. Utgångspunkten för Södertälje kommuns arbete med dessa rättigheter är samtliga artiklar. Det här programmet har valt att fokusera på tre målområden där konventionens allmänna principer och flera av artiklarna kan sorteras inunder

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2016 om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen (2015/2258(INI))Europaparlamentet utfärdar denna resolutio diskriminering av personer med funktionsnedsättning som finns i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Här redogörs för om bristande tillgänglighet enligt lag definieras som diskriminering. Vidare behandlas den flerfaldiga diskriminering som personer med funktionsnedsättning kan utsättas för Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av personer med funktionsnedsättning. Europaparlamentet utfärdar denna resolution - med beaktande av artiklarna 2, 9, 10, 19, 166 och 168 i EUF-fördraget, - med beaktande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning konventionen om avskaffande av all form av diskriminering av kvinnor konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning konventionen om barnets rättigheter konventionen om skyddet av alla migrantarbetare och deras familjers rättigheter konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning (doc, 37 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser för att kunna leva upp till FN-konventionens syfte om rättigheter för personer med funktionsnedsättning De nya FN-konventionerna om de mänskliga rättigheterna 159 tidigare nämnda kommitténs.

Om konventionen och MR - Funktionsrättskonventione

Gör konventionen för funktionsnedsatta till lag. s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) ska bli lag. Tweeta. Annons. Vårt demokratiska samhälle har en skyldighet att både ge individer tillträde till rättigheter och att skydda dem. Men det sker inte nu Var finns funktionsrätts-konventionen i Sveriges politik? Idag är det internationella funktionsrättsdagen. Det har snart gått 12 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige. Men vardagen för människor med funktionsnedsättning har blivit allt svårare FN:s konvention och Myndigheten för delaktighet Hälsa funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och ska inte diskrimineras. Det säger artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns många faktorer som har betydelse för att personer ska kunna ha en god hälsa Lyssna Förenta nationerna, FN, är en organisation där nästan alla länder i världen är medlemmar. I FN kommer länderna överens om regler som många av medlemsländerna väljer att följa. För några år sedan kom FN överens om hur länderna ska se till att människor med funktionsnedsättning behandlas lika bra som andra människor i samhället

Om funktionshinderkonventionen - Använd

Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. ARTIKEL 10 Yttrandefrihet 1. Var och en har rätt till yttrandefrihet Rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En utbildning för handläggare enligt Socialstyrelsens rekommendation och enligt aktuella stimulansmedel.Utbildning ger dig som arbetar som handläggare ökade kunskaper kring FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har i syftet är att främja och skydda individen Porträtteringen av personer med funktionsnedsättning 22! 3!FUNKTIONSHINDER ENLIGT ARBETSLIVSDIREKTIVET 24! DISKURSEN OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 53! 5.1!Utgångspunkter för analysen 53! 5.2!CRPD och dess diskurs 54! Sverige som stat har beträffande diskrimineringsrättsligt skydd för personer med funktionsnedsättning Utbildning ger dig som arbetar som handläggare ökade kunskaper kring FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har i syftet är att främja och skydda individen. Du får en ökad förståelse för villkoren och vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning

Centrala internationella konventioner och avtal - Förenta

Upplevelser av personer med funktionsnedsättning under coronaepidemin - enkät för personer som får personlig assistans 2020-2021; Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer - Framtiden skapas utifrån erfarenheter av covid-19 2021-202 Bemötandet av människor med funktionshinder kan bli bra om myndigheter och offentliga verksamheter samar-betar med dem det gäller. Personer med funktionshinder måste bli delaktiga i det arbete som syftar till att stärka delaktigheten. Det betyder att den som behöver service själv är med och bestämmer i frågor som gäller honom eller. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen innehåller rättigheter för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Rättigheterna handlar bland annat om pengar, rätt att vara med andra människor, rätt till kultur och rätt att rösta och rätt att arbeta politiskt

2. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konventionen består av ett förord och 50 artiklar. Cirka hälften av artiklarna innehåller rättigheter. En stor del av artiklarna är så kallade procedurregler. De beskriver praktiska frågor, som hur och när konventionen träder Beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning vid återhämtningen och återuppbyggnaden efter pandemin är temat för partskonferensen för FN:s funktionsrättskonvention. Konferensen ordnas den 15-17 juni 2021, och i huvudsak på distans

socialtjänstlagen för personer över 18 år inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning,2 finns särskilda riktlinjer som fastställs av äldre- och omsorgsnämnden. 1.2 Målgrupp och definitioner Riktlinjerna avser insatser som beviljas med stöd av socialtjänstlagen till personer 20-67 år med psykisk funktionsnedsättning FN-konventionen om rä igheter för personer med funktionsnedsä ning FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige 2009. Den offentliga sektorn i landet har ett juridiskt ansvar att förverkliga innehållet i konventionen

FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter är en internationell konvention antagen den 18 december 1990 av Förenta nationernas generalförsamling.Den konventionen åberopas även på inledning av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.. Se även. Mänskliga rättighete Ge minst tre exempel på rättigheter som finns i konventionen. Den grupp av mänskliga rättigheter som kallas medborgerliga och politiska rättigheter innefattar ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning. Rätten till liv, Yttrande- och tryckfrihet, Rätten. När funktionsnedsättning inte omfattas av lagen skickas en signal att yttrandefriheten är obegränsad när det handlar om personer med funktionsnedsättning, men inte när det gäller andra diskrimineringsgrunder. Det innebär att människor med funktionsnedsättning saknar skydd mot händelser som borde klassas som brott MR-konventionerna Konvention om sociala och kulturella rättigheter Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976. Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner: rätten för var och en att förtjäna sitt uppehälle genom arbete sitt ansvar att ge skydd och bistånd till familjen i största möjliga utsträckning rätten för var och en att ha [ Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter

diskriminering av personer med funktionsnedsättning under 2000-talet. skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet Myndigheten använder konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som grund i sitt arbete Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt att leva som en del av samhället. I inledningen till konventionen konstateras dessutom att familjen är samhälletsnaturliga och grundläggande enhet ochär berättigad till samhällets och statens skydd Skydd av barn som är brottsoffer och vittnen.. 222 Viktig punkt s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ECHR Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Sveriges riksdag 2008. Enligt konventionen ska staten motverka diskriminering och negativa attityder, främja jämlikhet och delaktighet samt ge möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att bilda familj och få ändamålsenligt stöd

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en utgångspunkt i formulering av funktionshinderpolitiska programmet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning År 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning Nomineringar till kommittén kan göras av konventionsstater, i enlighet med artikel 4.3 i konventionen som handlar om att involvera personer med funktionsnedsättning i de sammanhang som berör.

Talknuten arbetar utifrån FN:s barnkonvention och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN:s Konvention om barnets rättigheter. eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen utgår från att barndomen har ett värde i sig och att barn är en utsatt grupp i. ESK-konventionen fastställde rättigheterna i ett juridisk bindande dokument och det finns en kommitté som övervakar staternas efterlevnad av konventionen. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den första FN- konventionen som inkluderar båda rättighetsområden 7. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning av den 13 december 2006 är ett människorättsinstrument med en uttalad dimension för social utveckling, som både EU och dess medlemsstater är parter i, och som innehåller en övergripande definition av begreppet personer med funktionsnedsättning. Konventionen om

Arbetsrättsligt skydd och tillgång till rättskipning för

av princip 17 om inkludering av personer med funktionsnedsättning Integrera frågor som rör funktionsnedsättning i all EU-politik för ekonomiska och sociala frågor samt yttre åtgärder och miljöfrågor, särskilt i jämställdhetsstrategin, ungdomsgarantin, den gröna given, barngarantin och grönboken om åldrand Konventionen om barnets rättigheter (1989) har ratificerats mest av alla människorättsavtal i världen. UNICEFs verksamhet baserar sig på konventionen om barnets rättigheter och att trygga dess rättigheter i praktiken Barn och unga med funktionsnedsättning kan inte alltid, om det uppstår en hotfull eller obekväm situation, använda sig av den kunskap som ges i undervisningen om integritetskunskap. Det kan vara svårt eller omöjligt för dem att fullfölja rådet att i en hotfull situation säga ifrån med ett kraftigt nej, att gå bort från en situation eller att berätta till en trygg vuxen

RP 284/2014 rd 297449 Regeringens proposition till riksdagen om godkännan-de av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa proto FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Varför en särskild konvention? •Konventionen trädde i kraft i Sverige 2009. •Mänskliga rättigheter gäller också personer med funktionsnedsättning. •Samma eller jämlika? •Bekräftar skiftet från objekt till subjekt rättvist åtnjutande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt, y) är övertygade om att en heltäckande och integrerad internationell konvention om främ-jande och skydd av rättigheter och värdighet för personer med funktionsnedsättning kom-mer att bidra väsentligt till att avhjälpa funk

Konventionen - MyRigh

2.4 FN:s konvention om Rättigheter för personer med funktionsnedsättning . I december 2006 antog FN en ny konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sveriges riksdag antog konventionen i november 2008. Den består av 50 artiklar och närmare hälften av dem är så kallade rätighetsförklaringar FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalanden av rådet och kommissionen. i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen. om barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (2019/2876(RSP))Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Ioan‑Rareş Bogdan, Eugen Tomac. för PPE-gruppe Denna bestämmelse begränsar rätten till personlig assistans för personer över 65 år. Det behövs en utredning för att stärka rätten till personligt stöd som till exempel personlig assistans i enlighet med artikel 19 b av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för personer äldre än 65 år